top of page

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse., bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog,

Stavanger Ernæringsklinikk tilbyr verdifull kompetanse for helsesektoren

 

Vi tilbyr ernæringsfaglig kompetanse til helse- og omsorgtjenesten i kommunene; i  psykiatrien, bofellesskap, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten. 

 

Vi har lang erfaring fra sykehus og omsorgsboliger og kjenner godt til de ulike utfordringer også utover den ernæringsmessige. Derfor kan vi bedre tilpasse den ernæringsmessige kartlegging og tiltak ut fra den enkeltes utfordringer og individuelle behov. Vi vil kunne tilby et verktøy som er realistisk,  målbart og oppnåelig, og som alle kan jobbe mot.

 

Det foreligger omfattende dokumentasjon over lønnsomhet av å drive intensiv kostholdsveiledning og/ eller ernæringsbehandling. Det er en direkte sammenheng mellom kosthold og helse – både fysisk og mentalt.  Kostholdet påvirker ikke bare den langsiktige helseutviklingen, men også den daglige form og trivsel.

Mangelen på ernæringskompetanse, ikke minst i primærhelsetjenesten, er påpekt i flere utredninger fra Helsedirektoratet.

 

I følge samhandlingsreformen er forebyggende helse- og omsorgstjenester det sentrale. Mange helseproblemer og sykdom kan forebygges gjennom god ernæring og riktige ernæringstiltak.

Lønnsomheten av å forebygge ernæringsrelaterte problemer er stor, både økonomisk, men ikke minst i form av økt livskvalitet og redusert omfang av sykdom og lidelse for den enkelte.

 

Undersøkelser viser at forekomst av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 % og 60 % . Grupper som er i særlig risiko for underernæring er eldre, demente, enslige, funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, rusmisbrukere og pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og lungesykdom.

 

Hvorfor bruke oss:

 • Det er mangel på ernæringsfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i alle faggrupper

 • Helsepersonell har lite tid og ressurser til å prioritere ernæringsfaglig arbeid

 • Ansvar for organisering og koordinering av ernæringsarbeid er uavklart

 • Få institusjoner har skriftlige prosedyrer for vurdering av ernæringsstatus

 

Våre mål:

 • Veilede i forebyggende og helsefremmende ernæringsarbeid 

 • Etablering av gode rutiner for å:

 • Forebygge feilernæring og andre ernæringsrelaterte plager og sykdom

 • Sikre nødvendig inntak av næringsstoffer

 • Øke kompetansen til helsepersonellet

 • Fungere som en ressurs for helsepersonell ved ernæringsrelaterte problemstillinger

 

Våre metoder:

 • Kartlegging og dokumentasjon av ernæringsstatus hos beboere i bofellesskap, omsorgsboliger, sykehjem og i hjemmetjenesten

 • Kvalitetssikring av kartlegging og tiltak iverksatt av helsepersonellet

 • Vurdering av risiko for kostholdsrelaterte helseplager eller sykdom

 • Iverksette tiltak ved behov

 • Tilrettelegging for et godt og forsvarlig mattilbud

 • Kostholdsveiledning individuelt eller i gruppe

 • Identifisere pasienter i høyrisikogruppe og vurdere når henvisning til spesialisthelsetjenesten er nødvendig

 • Evaluerere tiltak

 • Foredrag/ kurs for helsepersonellet

Kontakt oss for tilbud

bottom of page